Jak napsat kvalitní IVP pro žáka

Jak napsat kvalitní IVP pro žáka

Individuální vzdělávací plán /IVP/ má být dobrým rádcem pro učitele a asistenta pedagoga. Kdo ho má pro integrovaného žáka vypracovávat? Kdo kontroluje jeho plnění? A co může rodič dělat, když není IVP kvalitní a na „míru“ jeho dítěte?

Je IVP zbytečný papír?

„A k čemu je ten IVP dobrý, zase zbytečné papírování navíc, vždyť ani nevím, co tam mám napsat,“ stěžuje si jedna učitelka druhé.

„Tak nevím, co mám s tím Pepčou přesně dělat a učitelka mi není schopná pořádně poradit,“ svěřuje se nová asistentka své zkušenější kolegyni. „A dívala ses do IVP?“ „Hm, tam nic není, samé nekonkrétní řeči o individuálním přístupu, ale co mám konkrétně dělat, to tam není, je to na nic.“

„Tak Honza má z diktátu zase pětku. Bylo to na vyjmenovaná slova a ty měl všechny dobře, ale všude mu chyběly ty háčky a čárky. Prostě tohle nikdy neuhlídá. V poradně říkali, že by učitelka měla poruchu pozornosti zohlednit, ale do IVP to potom ve škole nenapsali. Tak vůbec nevím, k čemu to IVP sestavují,“ informuje svého muže maminka třeťáka.

K výše popsaným situacím v praxi běžně dochází a jejich aktéři mají pravdu, IVP je jen zbytečnou formalitou, jestliže je napsáno jen jako úřední povinnost.

K čemu v praxi může být Individuální vzdělávací plán

IVP je dobrým rádcem a vlastně takovým návodem pro začínající nezkušené asistenty pedagoga a vodítkem pro pedagogy, aby nezapomínali, kde a v čem konkrétně dítě zohlednit a jakousi zárukou rodičům v případě, že k tomuto zohlednění nedochází.

Ideální situace nastává, když učitel a asistent jsou natolik poučení, zkušení a zároveň vstřícní k individuálním potřebám dětí, že vše funguje ke spokojenosti všech zúčastněných, včetně rodičů a IVP se opravdu stává pouhou formalitou. K tomu v praxi někdy dochází, ale jedná se spíše o výjimečné případy.

Rodiče musí vždy podat o IVP žádost a kdo IVP píše

IVP plní svou funkci jen, pokud je napsáno kvalitně někým, kdo danou diagnózu zná a problémům z ní vycházejícím rozumí. Takovou osobou může být pracovník školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Speciální pedagogická centra ale bývají přetížena a navíc, dle platné legislativy (Vyhláška č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných) zpracování IVP má zajišťovat přímo škola. Pokud na škole působí speciální pedagog, bývá sepsání IVP v jeho kompetenci. Na mnoha školách ale takový pracovník stále chybí a IVP potom sestavuje třídní učitel. Ten dítě sice osobně zná, ale často není odborníkem a sám by občas potřeboval podporu a radu, jak se žákem pracovat. IVP se podle vyhlášky má zpracovat na základě doporučení ŠPZ a žádosti zletileho žáka nebo zákonného zástupce. Rodiče musí podat o IVP žádost. Na to se nesmí zapomenout. Pokud rodič písemně o vypracování IVP nepožádá, tak ho škola nemusí dělat.

Jak napsat kvalitní IVP pro žáka 1

Jak napsat kvalitní IVP

Ať už IVP připravuje kdokoliv, dle nové (výše zmíněné) vyhlášky se musí řídit písemným doporučením školského poradenského zařízení. Vodítkem může být i odborná literatura, v případě žáků s PAS např. publikace Věry Čadilové a Zuzany Žampachové Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchou autistického spektra vydaná loni nakladatelstvím Pasparta.

Dle platné vyhlášky musí ŠPZ jednou ročně vyhodnotit, zda jsou opatření dohodnutá v IVP skutečně plněna. V praxi většinou příslušný pracovník PPP nebo SPC udělá tzv. náhled. Znamená to, že přijde do školy přímo do nejméně jedné vyučovací hodiny na pozorování a v přestávce většinou pohovoří s pedagogem. I o přestávce sleduje, jak se integrovanému žáku daří zapojit v kolektivu a jak ho třída vnímá. V případě, že vidí nedodržování v IVP dohodnutých opatření, měl by o tom, dle vyhlášky, informovat ředitele školy. V praxi se velmi osvědčilo, že po této návštěvě pracovníka ŠPZ ve škole, následuje kontrolní návštěva dítěte s rodičem na pracovišti ŠPZ. Poté ŠPZ, na základě náhledu a individuálního setkání s rodičem a dítětem, sestaví doporučení pro aktualizaci IVP. Vyhláška uvádí, že zprávy a doporučení vydané ŠPZ musí být projednány a podepsány žákem, v případě nezletilosti rodičem. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů 1

Když je IVP nekvalitní

V praxi narazíte i na případy, kdy škola otevřeně přiznává neochotu sestavit podrobnější IVP dle zmíněného odborného doporučení, protože nároky uvedené v doporučení považuje za přehnané. Raději IVP oseká na minimum, aby potom nemusela nic plnit. Doporučení je ale pro ni závazné a řídit se jím musí. Dle zmíněné vyhlášky má být IVP zpracováván ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a v případě nezletilosti žáka, jeho zákonným zástupcem. Pokud tedy nejste s vyhotoveným IVP spokojeni nebo v něm dokonce nejsou zaznamenány úlevy, na které dítě, dle odborného doporučení, nárok má, zapojte se do procesu. Navrhujte změny, doplnění, požadujte kvalitu.

IVP může být v průběhu roku aktualizován

V krajních případech si zoufalý poučený rodič dle odborné literatury a doporučení ŠPZ napíše IVP sám, než by podepsal nekvalitní IVP předkládaný školou. Pokud do IVP nepíše svá vlastní laická přesvědčení o tom, jak by se škola o jeho dítě měla starat, ale opírá se o rady odborníků a především doporučení ŠPZ, jsou jeho požadavky naprosto v pořádku. Ukázku takového IVP, který si matka dítěte s Aspergerovým syndromem musela sestavit sama, přineseme zítra. Pokud nejste spokojeni s plněním IVP, můžete si vyžádat náhled pracovníka SPC nebo PPP u integrovaného žáka ve třídě. Můžete požádat o schůzku, na které se sejde pracovník SPC nebo PPP, asistent pedagoga, třídní učitel a rodič. IVP může být také, kdykoliv v průběhu školního roku doplňován. Dle nové vyhlášky je nově IVP závazným dokumentem, podle kterého se škola musí v přístupu k dítěti řídit, a proto na jeho kvalitě opravdu záleží.

Zítra si budete moci přečíst IVP sestavené na míru jednoho dítěte s AS. Nejen knihu, ale i vyhlášku č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, doporučujeme znát, když máte signály, že IVP potřebuje aktualizovat nebo zcela změnit ve spolupráci s odborníky.

______________________

text Markéta Velebová, asistentka pedagoga u dítěte s ADHD, matka dítěte s AS / foto Pixabay.com a archiv nakl. Pasparta

OSN volá po uznání práv lidí s autismem

Sdílejte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *