Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Ukázka dobrého IVP pro integrovaného žáka

Asistentka pedagoga a naše redaktorka Markéta Velebová sestavila s pomocí odborníka z SPC individuální vzdělávací plán pro 11-leté dítě s Aspergerovým syndromem. Každý IVP musí být sestaven na míru integrovaného dítěte. Berte tento IVP jako pomůcku, když vaše škola nebo školské poradenské zařízení v jeho sestavení selhává a jako rodič máte pocit, že IVP pro vaše dítě potřebuje aktualizaci nebo zcela změnit a vytvořit “na míru” dítěte. O tom, kdo ho sestavuje a jak, píšeme podrobně v článku Jak napsat kvalitní IVP pro žáka.

 

Individuální vzdělávací plán pro žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními

Školní rok: 2016/2017 Třída: 4. Třídní učitel:

Jméno žáka: 11- letá dívka, Datum narození: 2006

Závěr vyšetření: Aspergerův syndrom, porucha pozornosti a aktivity, zvýšená míra úzkostného prožívání

ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP: SPC v Praze

Kontaktní pracovník ŠPZ:

Školní poradenské, zdravotnické a jiné zařízení, které se podílí na péči o žáka: dětský psychiatr

Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne: 17. 5. 2016

Priority vzdělávání žáka (cíle IVP): zvládnutí učiva v rámci RVP, interakce s vrstevníky – posílení komunikačních kompetencí

Předměty, kde je realizován IVP: ve všech předmětech

Podpůrná opatření
Metody výuky
 • Individuální přístup
 • Pevný, respektující, citlivý přístup
 • Vizualizace (viditelný rozvrh, v sešitě označit cvičení, na kterém se pracuje zakroužkováním, podtržením apod.)
 • Zohlednit poruchu pozornosti

kontrola započetí práce asistentkou pedagoga, kontrola pochopení zadání, případně znovu vysvětlit zadaný úkol (informace směřované k celé třídě nemusí Alenka pochytit), povzbuzování k práci, ujistit ji, že pracuje správně, psaní písemek a ověřování znalostí (pokud možno) na začátku hodiny (dokud není výraznější únava), tolerance odklonu pozornosti, nenásilné vracení zpět, v pozdějších vyučovacích hodinách, a zvláště koncem týdne, nechat „odpočinout“.

 • Připravit na změny v rozvrhu nebo činnosti v hodině, zvlášť pokud se dotýkají oblíbených činností a předcházet tak afektům. Při nenadálých změnách dopomoci změnu přijmout a přizpůsobit se např. s podporou motivace. V kompetenci asistentky pedagoga.
 • Relaxační přestávky – zařazovat v případě známek přetížení (z neschopnosti filtrovat podněty a ztíženému sociálnímu chápání a přizpůsobení, také po situacích pro ni komunikačně náročných), relaxaci vykonávat procházkou nebo posezením v prostorách školních chodeb v doprovodu asistentky pedagoga.
 • Dopomoc při organizaci práce – dohled na přípravu pomůcek a sešitů před vyučovací hodinou (chystá sama, asistentka dohlédne, případně připomene)
 • Pomoc při zapojení do kolektivu – při skupinové práci dopomáhat nalézt ve skupině svou pozici, svou roli, o přestávce v případě potřeby vysvětlování sociálních situací, kterým Alenka nerozumí, vysvětlit, co se děje, proč se někdo takto zachoval a proč na to ten druhý takto reagoval apod. V kompetenci asistentky pedagoga.
 • Zohlednit problémy s komunikací

nenutit do spontánního řečového projevu před třídou, neupozorňovat na zadrhávání v řeči, počítat s možným nepochopením ironie a nadsázky a doslovným chápáním řečeného, nenutit při rozhovoru do očního kontaktu

Podpora a pomoc při nejistotě a obavách ze selhání

Upozorňovat na nepřiměřené sociální reakce a informovat rodiče (možnost uplatnění fungujícího domácího motivačního systému)

 • Respektovat tempo práce
 • Zohlednit úzkostné prožívání
Úprava obsahu vzdělávání Ne
Úprava očekávaných výstupů vzdělávání Ne
Organizace výuky Podpora a dopomoc asistentky pedagoga. Asistentka sama aktivně dohlíží a kontroluje. Napomáhá, jen pokud je potřeba. Na smluvený signál si Alenka může asistentku kdykoliv přivolat na pomoc, pokud zrovna není nablízku.

Sedět vpředu (tak, aby lépe vnímala instrukce od paní učitelky a zároveň mohla využívat podpory asistentky)

V případě potřeby relaxační přestávky, při silném rozrušení, afektivním stavu odchází s asistentem ze třídy na chodbu.

Při změně učebny asistent dohlíží, zda Alenka čeká na ostatní nebo jde správným směrem dle instrukcí učitele

Způsob zadávání a plnění úkolů Při frontálně zadávaných úkolech asistentka Alenku monitoruje, zajišťuje její pozornost, případně jí zadání zopakuje, usměrňuje její pozornost, případně poskytne pomoc.
Způsob ověřování vědomostí a dovedností Zadávat kratší celky pro ověřování vědomostí, možnost delší kontroly. Preferovat testové formy práce s možností výběru

Způsob plnění písemných prací, testů apod. samostatně na svém pracovním místě ve třídě, případně, dle aktuálního stavu mimo třídu v prostorách kabinetu s podporou asistentky pedagoga, který povzbuzuje pracovní tempo, usměrňuje pozornost a dohlíží na postup práce (aby se nezasekla)

Respektovat potřebu klidu na práci a individuální tempo.

Hodnocení žáka Oceňování snahy a zájmu žáka, poskytovat často pozitivní zpětnou vazbu.

Při hodnocení vycházet z IVP a zohlednit: neporozumění zadání, výkyvy pozornosti, chyby z nepozornosti, rychlejší unavitelnost

Pomůcky a učební materiály
Podpůrná opatření jiného druhu Nácvik sociálního chování a sociálně komunikačních dovedností

 • Pokud se v některé situaci chová nepřiměřeně nebo volí nevhodné chování, je třeba přesně pojmenovat její chování (neříkat jen že zlobí, protože si pod tím často nedovede nic představit a neví, co dělá špatně) a pak jí dát návod, jak se má zachovat správně, jak má přiměřeně odpovědět apod.
 • V případě selhávání poskytovat formulace, které je vhodné v určité situaci používat např. neví si s něčím rady a začne křičet: „Nemusíš křičet, stačí, když řekneš: Prosím vysvětli mi to“. Pro často používané fráze, které nemá upevněné využívat vizuální podporu (např. napsat na kartičku do penálu).

Zvládání afektivních stavů

 • V případě afektu Alenku odvést ze třídy na chodbu, nechat ji uklidnit, dohlížet na ni ale situaci neprobírat, k rozboru situace a hledání řešení se vrátit až po odeznění afektu. Předvídat možnost afektů při nenadálých změnách, při soutěživých hrách apod. V kompetenci asistentky pedagoga
Personální zajištění AP
Spolupráce se zákonnými zástupci Rodiče dohlédnou na pravidelnou domácí přípravu.

Komunikace mezi rodiči a asistentkou pedagoga probíhá denně, dle potřeby buď rozhovorem při předání dítěte, telefonicky a zápisy v komunikačním sešitku (informace o průběhu dne, o činnostech a situacích, které byly obtížné, o problémovém chování, rodiče o domácí přípravě, případných skutečnostech, které by mohly ovlivnit chování a výkon v průběhu dne.

Dohoda mezi žákem a vyučujícím
Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření (je-li potřeba specifikace)
Název předmětu
Český jazyk Psaní znamének současně s písmenem

Při psaní slohových prací poskytnout osnovu

Tolerovat zhoršenou úroveň písma (grafomotorické obtíže)

Odlišit chyby z nepozornosti (háčky, čárky, interpunkční znaménka) od neznalosti. Asistentka hlídá, zda si vše důkladně kontroluje, než práci odevzdá. Ponechat delší čas na kontrolu.

Matematika Více času na přečtení zadání slovní úlohy

Kontrola pochopení zadání.

Důsledná každodenní domácí příprava – opakování probírané látky.

Zohlednění deficitů v geometrii – v praktickém rýsování (tolerovat menší přesnost, celkově horší provedení práce)

Přírodověda Respektování individuálních potřeb
Vlastivěda Respektování individuálních potřeb
Anglický jazyk Respektování individuálních potřeb

Zohlednění výrazného nadání – v případě potřeby poskytnutí pracovních listů s náročnější látkou nebo při únavě relaxační činnosti (kreslení, čtení)

Výchovy Respektovat specifika oblasti motorických funkcí – snížená obratnost jemné i hrubé motoriky, zhoršená koordinace pohybů, Rozvíjet, s tolerancí hodnotit a dopřát osobní prožitek. Orientovat se na oblasti, ve kterých je žák úspěšný (kreativita, fantazie, snaha, originalita).

Osoby zodpovědné za

odbornou péči o žáka

vzdělávání a Jméno a příjmení Podpis
Třídní učitel/ka
Vyučovací předmět
Anglický jazyk

Vyučující


Školní poradenský pracovník:

Pracovník ŠPZ: Mgr.

Zákonný zástupce žáka:

Žák:

 

Foto obálka knihy z nakladatelství Pasparta Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

ATYP magazín je plně závislý na příspěvcích Vás čtenářů. Pokud se Vám článek líbil, prosím, pomozte nám uskutečnit další. Za každou finanční částku jsme vděční. Číšlo účtu najdete na webu Nadační fond ATYP. Vážíme si Vaší podpory. Honoráře z Vašich darů platíme autorům textu, editorce, korektorce, u některých rozhovorů fotografovi.

Považují mě za arogantní krávu – čekání na diagnózu Asperger 6

 

Sdílejte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *